موسسه صندوق پس انداز کار کنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران

راهنمای ورود به سامانه

استفاده از این بخش به یکی از دو صورت زیر امکان‌پذیر است
۱- با استفاده از کد ملی: در قسمت نام کاربری عدد ۲۷ و سپس کد ملی خود را وارد نمایید و برای كلمه عبور از کد ملی خود استفاده نمایید.
برای مثال فردی با کد ملی ۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰ لازم است اطلاعات را بدین نحو به کار ببرد
نام کاربری:۲۷۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰
كلمه عبور: ۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰
۲- با استفاده از شماره عضویت: در قسمت نام کاربری عدد ۲۷ و سپس شماره عضویت خود را وارد نمایید و برای كلمه عبور از شماره عضویت خود استفاده نمایید. ;
برای مثال فردی با شماره عضویت ۱۰۲۰۳۰ لازم است اطلاعات را بدین نحو به کار ببرد
كلمه کاربری:۲۷۱۰۲۰۳۰
كلمه عبور: ۱۰۲۰۳۰

موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران